Facebook перезапускає криптовалютний проект Libra/Diem: від чого вони відмовились?

Facebook перезапускає криптовалютний проект Libra/Diem: від чого вони відмовились?

У своїй колонці CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова аналізує, чому у Facebook вирішили дати друге життя криптовалюті Libra

Про Facebook Pay та криптовалюту Libra я вже писала в своєму блозі два роки тому. Тоді ми тільки знайомилися з проектами, а сьогодні у них уже ціла історія, і вона не зовсім проста. Новина про перезапуск підштовхнула мене на написання апдейта по Libra.

Існували вагомі причини для перегляду криптопроекта Libra/Diem. У 2019 Facebook та 27 партнерів оголосили про проект з великими амбіціями. Libra Association, сьогодні відома як Diem Association, заявила, що планує запустити глобальний стейблкоін, що підтримується кошиком валют, включаючи долар США, євро, єну та фунт стерлінгів. Відповідна реакція з боку світових урядів була негативною. Попри те, що керівники Facebook заявили, що вони всього лише одні з рівних партнерів в асоціації, американські законодавці сприйняли їх участь з побоюванням з приводу захисту даних або ж надання вже могутній компанії Facebook опори в області фінансових послуг.

На тлі критики Libra Association втратила деяких з членів, найбільш підготовлених для роботи з фінансовими регуляторами, включаючи Visa, Mastercard та PayPal. Зрештою, Libra Association вирішила відкласти запуск мультивалютної монети. У травні 2021 опублікували новину про її перезапуску. Так в чому ж полягає новий план Diem Association?

Не дивуйтеся, якщо почуєте Diem замість Libra, адже криптовалюта змінила свою назву ще у 2020 році. Таким способом продемонстрували «організаційну незалежність» проекту від Facebook на шляху отримання схвалення від контролюючих органів. Репутація Facebook залишила слід невизначеності щодо безпеки особистих даних користувачів. У Швейцарії, де знаходилася штаб-квартира, Diem так і не отримав необхідної ліцензії від фінансового регулятора.

Тепер Diem Association, група Facebook Inc. та 25 інших компаній переносять свої основні операції в США. Нагадаю, що до цього керівництво планувало пройти процедуру реєстрації зі швейцарським регулятором FINMA. Новий план включає угоду з Silvergate Capital Corp., важливим гравцем в індустрії криптовалют, який буде випускати монети та управляти доларовими резервами Diem. Акції Silvergate Capital підскочили приблизно на 20% в ході розширених торгів після оголошення про угоду. Diem Networks US, дочірня компанія Diem Association в США, буде управляти платіжною системою на основі блокчейна, яка дозволяє переводити стейблкоіни Diem в режимі реального часу, і буде реєструватися в якості компанії з надання фінансових послуг в підрозділі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Нові плани, хоча й простіші в реалізації, є великим відходом від бачення, представленого Асоціацією Libra у 2019 році.

Амбіції Diem звузилися. Бажання вийти за рамки соціальних мереж в сторону електронної комерції та глобальних платежів довелося відкласти. Зараз членами асоціації є Facebook, компанії, що спеціалізуються на криптографії, такі як Coinbase Global, та інші, такі як Uber Technologies і комерційна платформа Shopify. Хоча шлях Diem вперед може бути простішим, ніж у Libra, асоціація поки не може пояснити, чим проект принципово відрізняється від безлічі вже існуючих стейблкоінів, забезпечених доларом, таких як USD Coin.

У Diem також заявили, що компанія продовжує розробку глобальної платіжної мережі з ідеєю, що вона буде обслуговувати власну стабільну монету або навіть цифрові валюти центрального банку, якщо світові уряди вирішать їх випустити. Асоціація вважає, що спосіб впровадження монети з вбудованими засобами захисту споживачів і положеннями про боротьбу зі злочинністю, сподобається регулюючим органам і компаніям, які хочуть використовувати мережу. Нагадаю, що багато центральних банків, включаючи банки США, Європи та Китаю, знаходяться в процесі дослідження або створення власних цифрових валют. Якщо це станеться, Diem зможе пристосувати свою мережу до них.

Виконавчий директор Diem Стюарт Леві назвав цей проект перспективним для США, адже він зможе знизити вартість відправки грошей по всьому світу, будь то монети, випущені Diem, або цифрові валюти центральних банків, які розглядають багато країн. Він також наголосив на важливості заохочення інновацій в цій сфері, бо США не може дозволити собі залишатися позаду в цифрових перегонах. Дата запуску пілотного проекту поки невідома.

Facebook relaunches Libra/Diem cryptocurrency project: what did they give up on?

I already wrote about Facebook Pay and the Libra cryptocurrency in my blog two years ago. Then we were just getting acquainted with the projects, but today they already have a whole story, and it is not entirely simple. The news about the reboot prompted me to write an update for Libra.

There were compelling reasons for revising the Libra/Diem crypto project. In 2019, Facebook and 27 partners loudly announced a project with great ambitions. The Libra Association, now known as the Diem Association, said it plans to launch a global stablecoin backed by a basket of currencies including the US dollar, euro, yen and pound sterling. The backlash from world governments has been fierce. While Facebook executives said they were just one of equal partners in the association, US lawmakers embraced their involvement with concerns about protecting user data or giving the already powerful Facebook a financial services foothold.

Against the backdrop of criticism, the Libra Association has lost some of its members best equipped to deal with financial regulators, including Visa, Mastercard and PayPal. In the end, the Libra Association decided to postpone the launch of the multicurrency coin. In May 2021 the news about its reboot was published. So what is the Diem Association’s new plan?

Don’t be surprised if you hear Diem instead of Libra, because the cryptocurrency changed its name back in 2020. In this way, they demonstrated the “organizational independence” of the project from Facebook on the way to obtaining approvals from regulatory authorities. Facebook’s reputation has left a trail of uncertainty over the security of user data. In Switzerland, where its headquarters were located, Diem never received the necessary license from the financial regulator.

Now the Diem Association, a Facebook Inc. group and 25 other companies are relocating their core operations to the United States. Let me remind you that before that the management planned to go through the registration procedure with the Swiss regulator FINMA. The new plan includes an agreement with Silvergate Capital Corp., an important player in the cryptocurrency industry, that will issue coins and manage Diem’s ​​dollar reserves. Silvergate Capital jumped about 20% in extended trading following the announcement of the deal. Diem Networks US, a subsidiary of the Diem Association in the United States, will operate a blockchain-based payment system that allows Diem’s ​​stablecoin transfers in real time, and will register as a monetary services company with the Treasury Department’s Financial Crimes Unit. The new plans, while simpler to implement, are a big departure from the vision presented by the Libra Association in 2019.

Diem’s ambitions narrowed. The desire to move beyond social media towards e-commerce and global payments had to be postponed. The current members of the association are Facebook, crypto companies like Coinbase Global, and others like Uber Technologies and the Shopify commercial platform. While Diem’s path forward may be easier than Libra’s, the association has yet to explain how the project is fundamentally different from the many existing dollar-backed stablecoins such as USD Coin.

Diem also announced that the company is continuing to develop a global payments network with the idea that it will serve its own stablecoin or even central bank digital currencies if world governments decide to issue them. The association believes that the coin with built-in consumer protection and anti-crime provisions will be liked by regulators and companies that want to use the network. Let me remind you that many central banks, including banks in the United States, Europe and China, are in the process of researching or creating their own digital currencies. If this happens, Diem will be able to adapt its network to them.

Diem CEO Stuart Levey called the project promising for the United States, as it could lower the cost of sending money around the world, be it coins issued by Diem or the digital currencies of central banks that many countries are considering. He also noted the importance of encouraging innovation in this area, as the US cannot afford to be left behind in the digital race. The launch date of the pilot project is still unknown.

Content Protection by DMCA.com