Игорный бизнес заработал 1 млрд грн в бюджет за год. Насколько больше может быть эта цифра?

Гральний бізнес заробив 1 млрд грн до бюджету за рік. Наскільки більше може бути ця цифра?

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла, які можливості відкриває для України гральний бізнес з точки зору залучення інвестицій, розвитку туризму та створення робочих місць, а також проаналізувала досвід трьох країн після легалізації азартних ігор.

Для повноцінного запуску грального бізнесу країна пройшла тернистий шлях прийняття необхідних нововведень: узаконили ставки податків для різних видів азартних ігор, прописали механізм їх адміністрування й т.д. Робота над удосконаленням системи триває й сьогодні. У серпні 2021 роки ми дізналися приємну новину — 1 млрд грн від грального бізнесу поповнив бюджет України. Цю цифру спочатку планувало керівництво комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а значить плани були реалізовані.

Держбюджет отримав 1 007 814 000 грн. Ці кошти спрямують на підтримку медицини, спорту, освіти, культури та науки. Половина доходів поповнить бюджети місцевого самоврядування за місцем знаходження відповідного грального закладу.

Всього за сім місяців поточного року до держбюджету залучили таку значну суму, отриману в якості обов’язкових платежів за ліцензії організаторів азартних ігор. Сьогодні можливість легально працювати згідно з усіма вимогами Закону України № 768-IX отримали понад тридцять учасників ринку та компаній, що надають їм технічне забезпечення. З них:

 • Онлайн-казино — 11
 • Офлайн-казино (наземні) — 5
 • Зали ігрових автоматів — 5
 • Беттінг — 1
 • Організатори онлайн-покеру — 2
 • В2В-ліцензіати — 10

За вартістю найбільше в бюджет принесли ліцензії на казино — 288 млн грн за 6 місяців, з невеликою різницею від онлайн-казино отримано 257,4 млн грн. Ліцензії на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються терміном на 5 років. Отже, за рік сплачується п’ята частина повної вартості.

Наскільки ж більше може бути цифра? Не варто думати виключно про суму, отриману з придбання ліцензії. Гральний бізнес з усією своєю історією становлення несе для України економічні можливості. По-перше, сектор може залучити прямі іноземні інвестиції. По-друге, казино — прибуткова туристична атракція. По-третє, такі заклади дають численні високооплачувані робочі місця. Всі ці факти підтверджуються досвідом держав, де гральний бізнес легалізований. Давайте подивимося на приклади, і вони не про банальний Лас-Вегас або Монако.

Філіппіни

На Філіппінах азартні ігри — це частина культури та значна частина надходжень до держбюджету. Сектор в основному орієнтуються на китайський ринок. За кілька років він виріс до вражаючих показників доходів у $25 млрд на рік. Понад 100 000 осіб отримали робочі місця — переважно філіппінці та китайці, які щомісяця сплачують близько $40 млн податків із зарплат. Онлайн-казино орендують в Манілі близько 800 тисяч квадратних метрів офісів, що сприяє зростанню цін на нерухомість.

Грузія

З 2005 року Грузії вдалося залучити значний іноземний капітал завдяки лояльній законодавчій політиці в галузі грального бізнесу. Однак сектор суворо регулюється. Щоб відкрити в Грузії казино, інвестору доведеться заплатити внесок у розмірі $1,7 млн. Влада країни також заохочує розвиток грального бізнесу та надає пільги на відкриття казино в туристичних містах, там внесок зменшений у 20 разів. Казино в Грузії приносять щорічно $2,2 млрд доходів, що становить 14% ВВП країни. При цьому, як і в випадку з Філіппінами, більшість відвідувачів казино — іноземці, переважно жителі сусідніх мусульманських держав, де азартні ігри суворо заборонені.

Макао

Нині це єдине місто в Китаї, де можна легально грати в азартні ігри. Макао перетворився на великий туристичний центр переважно для громадян Китаю. Туризм приносить близько 40% від ВВП міста, а доходи від гральної індустрії становлять $37,6 млрд. Цей бізнес працевлаштовує близько 70% населення міста. Казино приносять приблизно 80% всіх доходів місцевого бюджету або $12,3 млрд щорічно.

Ми тільки на старті розвитку грального бізнесу в Україні, але показники вже виправдовують очікування. Удосконалити законодавчу базу та інфраструктуру — головні завдання для формування цілісної індустрії. Можливо, вже наступного року країна подвоїть, а може й потроїть результат.

 

The gambling business earned UAH 1 billion in the budget for the year. How much more could this figure be?

To fully launch the gambling business, our country has gone through a thorny path of adopting the necessary changes: they legalized tax rates for different types of gambling, prescribed a mechanism for their administration, etc. Work on improving the system continues today. In August 2021, we received good news — UAH 1 billion from the gambling business replenished the budget of Ukraine. This figure was early on planned by the leadership of the Commission for the Regulation of Gambling and Lotteries, which means that the plans were implemented.

The state budget received UAH 1,007,814,000. These funds will be directed to support medicine, sports, education, culture, and science. Half of the income will replenish the budgets of local governments at the location of the gambling establishment.

In just seven months of this year, such a significant amount was attracted to the state budget, received as mandatory payments for licenses of organizers of gambling. Today, more than thirty market participants and companies providing them with technical support have received the opportunity to legally work following all the requirements of the Law of Ukraine No. 768-IX. Among them:

 • Online casino — 11
 • Offline casinos (land-based) — 5
 • Slot machine halls — 5
 • Betting — 1
 • Online Poker Organizers — 2
 • B2B licensees — 10

Casino licenses brought to the budget the biggest sum — UAH 288 million in 6 months, with a small difference from online casinos received UAH 257.4 million. Licenses to carry out activities related to the organization and conduct of gambling are issued for 5 years. Consequently, a fifth of the total cost is paid for the year.

How much more could the number be? You should not think exceptionally about the amount received from the purchase of a license. The gambling business with its entire history of formation brings economic opportunities for Ukraine. First, the sector can attract foreign direct investment. Secondly, the casino is a lucrative tourist attraction. Third, such establishments provide numerous high-paying jobs. All these facts are confirmed by the experience of states where the gambling business is legalized. Let’s look at the examples, and they are not about trite Las Vegas or Monaco.

Philippines

In the Philippines, gambling is part of the culture and a significant portion of government revenue. The sector is mainly targeting the Chinese market. Over the years, it has grown to an impressive $25 billion in revenue per year. More than 100,000 people have received jobs — mostly Filipinos and Chinese, who pay about $40 million in salary taxes a month. Online casinos rent about 800 thousand square meters of offices in Manila, which contributes to the growth of real estate prices.

Georgia

Since 2005, Georgia has managed to attract significant foreign capital thanks to its loyal legislative policy in the gambling business. However, the sector is highly regulated. To open a casino in Georgia, an investor will have to contribute $1.7 million. The country’s authorities also encourage the development of the gambling business and provide benefits for opening casinos in tourist cities, where the contribution has been reduced 20 times. Casinos in Georgia bring in $2.2 billion annually, which is 14% of the country’s GDP. At the same time, as in the case of the Philippines, the majority of casino visitors are foreigners, mainly residents of neighboring Muslim states, where gambling is strictly prohibited.

Macau

It is now the only city in China where you can legally gamble. Macau has become a major tourist destination, predominantly for Chinese citizens. Tourism brings about 40% of the city’s GDP, and the gambling industry’s revenues are $37.6 billion. This business employs about 70% of the city’s population. Casinos generate approximately 80% of all local budget revenues or $12.3 billion annually.

We are just at the start line of the development of the gambling business in Ukraine, but the indicators are already meeting expectations. Improving the legal framework and infrastructure are the main tasks for the formation of an integral industry. Perhaps next year the country will double or triple the result.

Content Protection by DMCA.com