IT-услуги — третий по объему сектор экспортных услуг Украины. Как удержать этот рост?

IT-послуги — третій за обсягом сектор експортних послуг України. Як зберегти це зростання?

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла, що потрібно зробити, аби забезпечити розвиток і процвітання української IT-індустрії.

Ні для кого не секрет, що українські IT-фахівці сильно цінуються на ринку, а вітчизняні стартапи вивели нас на конкурентний міжнародний рівень. Країна стала великим гравцем на технологічній арені: штат IT-фахівців наближається до 200 000 розробників. Можна сподіватися, що найближчими роками ми не боротимемося з великими потрясіннями, й IT-ринок буде процвітати, а партнерські відносини приноситимуть користь учасникам ринку.

Інформаційні технології — один з ключових секторів, що робить внесок в економіку країни. Статистичні дані, представлені різними організаціями для аналізу ‘Ukraine: the country that codes’, демонструють стрімке зростання. Ось кілька фактів з вищевказаного звіту, що підтверджують цю тенденцію:

  • ІКТ стали третьою за величиною галуззю експортних послуг, на яку припадає понад 20% всього українського експорту послуг;
  • в Україні понад 1600 IT-сервісних компаній;
  • кадровий резерв в Україні становить 185 000 IT-фахівців;
  • Україна займає 20-е місце в рейтингу найбільш привабливих напрямків для аутсорсингу в рейтингу A.T. Kearney Global Services Location Index;
  • понад 100 компаній зі списку Fortune 500 є клієнтами українських IT-компаній.

Роль IT-індустрії в економіці країни

Державна служба статистики України надала для аналізу дані, згідно з якими сектор ІКТ приніс економіці $ 1,5 млрд в січні-вересні 2018 і склав 16,7% від обсягу експорту українських послуг. Так ІКТ — третя за прибутковістю галузь експорту послуг. Для порівняння: перше місце посіла сфера транспортування, зокрема газотранспортна система України.

Варто згадати, що значну частку IT-ринку становлять фінансові послуги та ecommerce.

IT-послуги — третій за обсягом сектор експортних послуг України. Як зберегти це зростання?

Нижче я додала список областей, в яких найбільш успішно реалізуються наміри українських розробників. Значну частку займають фінансові послуги та ecommerce.

IT-послуги — третій за обсягом сектор експортних послуг України. Як зберегти це зростання?

Цінність українських IT-фахівців в інших країнах

Польща вже сьогодні “забирає” наших програмістів, пропонуючи спеціальні умови роботи в ЄС, а також житло для всієї родини. Держава розробила програму Poland. Business Harbour, по якій розробники з України можуть отримати високооплачуване місце в одній з компаній-партнерів ініціативи.

Політична та фінансова нестабільність, низький рівень зарплат і життя стимулюють відтік фахівців з України. Багато програмістів поки працюють на аутсорсі, вибираючи в основному роботодавців з США, Німеччини, Нідерландів, Великобританії. Однак турбулентність в країні формує бар’єри як для роботи тут, так і для створення власних компаній, стартапів.

Як утримати IT-фахівців?

Складно не помітити спустошений ринок IT-фахівців в Україні. Ми задаємо собі питання, що ж вони шукають за кордоном? Зацікавленість і фінансування! Залучити в країні стартові інвестиції в проект набагато складніше, ніж в тій же Польщі, а підтримку від держави як фінансову, так і регуляторну я взагалі не згадую.

Втім, якщо абстрагуватися від загальної політичної та економічної ситуації, то й Україна не стоїть на місці. У країні також створюються хаби, в яких потенційні ідеї перетворюються в реальні проекти. Серед найвідоміших IT-містечок: UNIT.city, LvivTech.City, Innovation District IT Park. Центрами дислокації IT-фахівців в Україні вважаються Київ, Львів, Харків, Дніпро та Одеса. Іноді ми спостерігаємо і зворотній процес: екс-гуглери повертаються та реалізовують проекти в Україні.

З огляду на зростаючу роль IT-індустрії у ВВП країни, українському уряду варто проводити безліч реформ, щоб сприяти її подальшому розвитку. Крім держави важливу роль відіграє й зацікавленість бізнесу, який забезпечує найбільшу фінансову підтримку. Підсумовуючи, нам не варто недооцінювати українську IT-індустрію!

 

IT services are the third-largest export services sector in Ukraine. How to keep this growth?

It’s no secret that Ukrainian IT specialists are highly valued in the market, and domestic startups have brought us to a competitive international level. The country has become a major player in the technology arena: the IT staff is approaching 200,000 developers. It was hoped that in the coming years we will not experience big shocks, and the IT market will bloom, and partnerships will benefit market participants.

Information technology is one of the key sectors contributing to the country’s economy. The statistics provided by various organizations for the analysis ‘Ukraine: the country that codes’ are showing rapid growth. Here are some facts from the above report that support this trend:

  • ICT has become the third-largest export services industry, accounting for over 20% of all Ukrainian services exports;
  • more than 1600 IT service companies in Ukraine;
  • the candidate pool in Ukraine is 185,000 IT specialists;
  • Ukraine ranks 20th in the ranking of the most attractive outsourcing destinations in A.T. Kearney Global Services Location Index;
  • more than 100 Fortune 500 companies are clients of Ukrainian IT companies.

The role of the IT industry in the country’s economy

The State Statistics Service of Ukraine provided data for analysis, according to which the ICT sector brought the economy $ 1.5 billion in January-September 2018 and amounted to 16.7% of the volume of exports of Ukrainian services. Thus, ICT is the third most profitable service export industry. For comparison: the first place was taken by the transportation sector, in particular the gas transportation system of Ukraine.

It is worth mentioning that financial services and ecommerce account for a significant part of the IT market.

Below I added a list of branches in which the ideas of Ukrainian developers are most successfully implemented. Financial services and ecommerce account for a significant share.

The value of Ukrainian IT specialists in other countries

Poland already “takes” our programmers, offering special working conditions in the EU, as well as housing for the whole family. The state has developed the program Poland. Business Harbor, according to which developers from Ukraine can get a high-paying job in one of the partner companies of the initiative.

Political and financial instability, low salaries and low living standards stimulate the outflow of specialists from Ukraine. Many programmers are still working on outsourcing, choosing mainly employers from the USA, Germany, the Netherlands, Great Britain. However, the turbulence in the country creates barriers both for working here and for creating their own companies and startups.

How to retain IT professionals?

It is hard not to notice the emptying market of IT specialists in Ukraine. We ask ourselves the question, what are they looking for abroad? Interest and funding! It is much more difficult to attract start-up investments in a project in our country than in Poland, and I do not even mention financial or regulatory support from the state.

If we abstract from the general political and economic situation, then Ukraine does not stand still. Hubs are also being created in the country in which potential ideas turn into real projects. Among the most famous IT towns: UNIT.city, LvivTech.City, Innovation District IT Park. The centers for the deployment of IT specialists in Ukraine are Kiev, Lvov, Kharkov, Dnipro and Odessa. Sometimes we even observe the opposite process: ex-Googlers come back and implement projects in Ukraine.

Given the growing role of the IT industry in the country’s GDP, the Ukrainian government should carry out many reforms to facilitate its further development. In addition to the state, the interest of business also plays an important role, it provides the greatest financial support. To sum up, we shouldn’t underestimate the Ukrainian IT industry!

Content Protection by DMCA.com