Побоювання щодо запуску CBDC США

Побоювання щодо запуску CBDC США

CEO fintech-компанії LeoGaming та голова наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова розповіла, які сумніви і побоювання викликає впровадження цифрового долара (CBDC) США. 

 

Ще від початку року США досліджували можливість запровадження цифрової валюти. Федеральний резерв повинен був оцінити всі за і проти та висловитись стосовно цього нововведення, адже випуск такої валюти повинен бути зобов’язанням ФРС. Це не перший у світі подібний досвід і можна скористатися напрацюваннями інших країн у запуску CBDC. Безсумнівно, що цифровий долар матиме безліч переваг, та чи все так однозначно? У цьому блозі розберемо які є недоліки.

Впровадження цифрового долара навряд чи може бути справою ближчої перспективи. Крім технічних і формальних питань у Білому Домі та Конгресі США повинні пройти дебати щодо схвалення цього рішення. Очікується, що на всі процедури, включно із технічними, знадобиться близько п’яти років. При цьому конкуренція Сполучених Штатів із провідними країнами в цифровій галузі, такими як Китай, підштовхуватиме їх до впровадження нових технологій, щоб зберегти домінування своєї валюти у світовій економічній системі.

Цифровий долар має ряд беззаперечних переваг, таких як пришвидшення переказів та зменшення вартості грошових транзакцій, що особливо актуально для міжнародних операцій. ФРС США планує запуск CBDC, адже це потребує меншої інфраструктурної мережі та дасть доступ до фінансових послуг людям, які наразі позбавлені його. Але крім позитивних очікувань є й обґрунтовані побоювання.

Побоювання щодо запуску CBDC США

Запровадження CBDC для класичних банків може мати неприємні наслідки у разі, якщо частина клієнтів захоче зберігати свої заощадження в цифрових гаманцях. Це закономірно призведе до зменшення кількості депозитів. Очевидно, що такий розвиток подій змінить саму структуру фінансової системи не тільки в США, але й всього світу, адже для великої кількості країн долар є валютою міждержавних розрахунків. Варто зауважити, що політичні та фінансові чинники мають більший вплив на стабільність долара, ніж технологічні нововведення.

Сумніви щодо здатності цифрового долара уникнути традиційних проблем світових валют є навіть серед керівників ФРС. Тобто, проблеми крадіжок, шахрайства, відмивання коштів та спрямування грошей на терористичну діяльність нікуди не зникнуть. При цьому автоматизація процесів під час використання CBDC не може вважатися панацеєю, а крім цього деякі інструменти, запропоновані для міжнародних переказів, вже і так працюють в чинних системах. Тут мається на увазі, що багато доларових операцій вже функціонують в цифровій системі.

Крім цього є побоювання щодо відмови низки компаній використовувати цей метод розрахунків, адже CBDC має доволі суворий механізм контролю. Це більше стосується іноземних корпорацій, які не будуть мати очевидних фінансових причин переходити на цифрову валюту США. При цьому уряд Сполучених Штатів отримає доступ до всіх операцій, в тому числі до тих, які б хотіли приховати, адже система буде повністю контролюватися ФРС. Тому над довірою треба буде попрацювати всім учасникам, які можуть користуватися цифровим доларом. 

Пандемія коронавірусу, за якої швидкі й безконтактні методи переказів стали більш потрібними, та економічне суперництво з Китаєм підштовхнули США до розробки своєї цифрової валюти. Наразі, уряд Сполучених штатів, хоча і з деякою пересторогою, але зацікавлений у запровадженні цієї технології. Фінансова система цієї країни формувалася протягом 250 років, тому інтегрування нововведень на кшталт цифрових активів проходить з певними пересторогами та розглядом усіх аспектів. Та зрештою, цифрові валюти — це шлях у майбутнє, тому можна очікувати, що після узгоджень всіх деталей і гарантуючи користувачам всю можливу безпеку CBDC буде запроваджено.

 

Concerns about the launch of the U.S. CBDC

Since the beginning of the year, the U.S. has been studying the possibility of introducing a digital currency. The Federal Reserve had to assess all the pros and cons and give its opinion on this innovation, because the issue of such a currency should be an obligation of the FRS. This is not the first experience of this kind in the world, and it is possible to use the experience of other countries in the launch of CBDC. There is no doubt that the digital dollar will have many advantages, but is everything so unambiguous? In this blog, let’s look at the disadvantages.

The implementation of the digital dollar is unlikely to be a near-term prospect. In addition to technical and formal issues, the White House and Congress must debate to approve it. All procedures, including technical ones, are expected to take about five years. At the same time, the competition of the United States with the leading countries in the digital industry, such as China, will push them to implement new technologies in order to maintain the dominance of their currency in the global economic system.

The digital dollar has a number of undeniable advantages, such as faster transfers and lower costs of monetary transactions, which is especially relevant for international transactions. The U.S. Federal Reserve is planning to launch CBDC, because it requires a smaller infrastructure network and will give access to financial services to people deprived of it. But in addition to positive expectations, there are valid concerns.

The introduction of CBDC for classic banks may have unpleasant consequences if some customers want to keep their savings in digital wallets. This will naturally lead to a reduction in the number of deposits. Obviously, this development will change the very structure of the financial system not only in the U.S., but around the world, because for numerous countries the dollar is the currency of interstate settlements. It should be noted that political and financial factors have a greater impact on the stability of the dollar than technological innovations.

There are doubts about the ability of the digital dollar to avoid the traditional problems of the world’s currencies, even among FRS executives. That is, the issues of theft, fraud, money laundering and directing money to terrorist activities will not go anywhere. At the same time, the automation of processes when using CBDC can not be considered a panacea, and in addition, some tools proposed for international transfers already work in existing systems. What is meant here is that many dollar transactions already function in the digital system.

In addition, there are concerns about the refusal of a number of companies to use this method of payment, because CBDC has a rather strict control mechanism. This applies more to foreign corporations that have no obvious financial reasons to switch to the U.S. digital currency. In this case, the United States government will have access to all transactions, including those that would like to hide, because the system will be fully controlled by the FRS. Therefore, trust will have to be worked on by all participants who may use the digital dollar.

The Coronavirus pandemic, in which fast and contactless transfer methods have become more necessary, and economic competition with China has prompted the United States to develop its own digital currency. Now the United States government, although with some caution, is interested in adopting this technology. This country’s financial system has been building for 250 years, so the integration of innovations like digital assets comes with certain cautions and consideration of all aspects. Finally, digital currencies are the way of the future, so we can expect that after agreeing all the details and guaranteeing to users all possible security CBDC will be introduced.

Content Protection by DMCA.com