Що сталося з криптобіржею FTX?

Що сталося з криптобіржею FTX?

Глава наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова розповіла, чому ТОП криптобіржа світу FTX збанкрутувала, і як це вплине на ринок криптовалют.

 

Криптовалютна біржа FTX, яка займала флагманські позиції на ринку крипто-трейдингу, почала процедуру банкрутства. Компанія намагалась вийти з кризи різними шляхами, навіть через продаж активів конкурентам з Binance. Проте, після звинувачень у шахрайстві та зникнення величезної суми грошей клієнтів, шлях до порятунку було закрито. В результаті ринок криптовалюти обвалився, а директор FTX зібрався у відставку. У цьому блозі розберемося як ця ситуація вплинула на ринок криптовалют і з якими наслідками зіштовхнувся засновник Сем Бенкман-Фрід.

FTX займала третє за величиною місце серед криптовалютних торговельних майданчиків, а база користувачів перетнула позначку в мільйон. Оцінна вартість біржі складала понад $30 млрд. Очевидно, що вкладники, серед яких були й доволі великі інвестиційні компанії, довіряли FTX та її засновнику Сему Бенкману-Фріду.

Перші сумніви в компанії почалися 2 листопада — журналісти CoinDesk заявили, що майже половина статків криптомільйонера складається з токенів, які випустила його ж біржа. Це викликало питання стійкості всієї цієї системи, а засновник Binance заявив, що його компанія збирається продати великий пакет токенів FTT. Навіть в цій ситуації засновник FTX продовжував стверджувати, що це все чутки, а ситуація під повним контролем.

Binance планувала викупити конкурентів FTX, але після ряду перевірок змінила своє ставлення та розірвала попередні домовленості. Також зриву угоди сприяли новини про ймовірну розтрату коштів інвесторів на нецільові напрямки. Очевидно, що компанія Binance не збиралася вирішувати ряд проблем замість Бенкмана. Негативний фон, що створився навколо FTX став причиною, через яку ринок криптовалюти почав стрімко втрачати гроші. Bitcoin “просів” у ціні до рекордних показників за останні два роки, а інші криптовалюти втратили вартість вслід за ним.

Що сталося з криптобіржею FTX?

Інфографіка: Вартість Bitcoin з 1.11.22 до 16.11.22 згідно з CoinDesk

 

Financial Times провів свої дослідження, в результаті яких виявилось, що FTX мала $900 млн ліквідності при $9 млрд зобов’язань. Також, крім усіх вищезгаданих проблем, агенція Reuters повідомила про виведення принаймні $1 млрд з рахунків клієнтів. За їхніми даними Сем Брекман-Фрід переніс з біржі $10 млрд до іншої своєї компанії Alameda Research. При цьому зникло від 1 до 2 млрд доларів. Хоча переказ цих коштів — це відома справа, але зниклі мільярди викликали ще одну негативну хвилю навколо FTX. Інформація про махінації не залишились непоміченими й для правоохоронних органів — 10 листопада стало відомо, що ситуацією зацікавилось Міністерство юстиції США.

Причинами всіх цих економічних прорахунків та нічим не підтверджених токенів ймовірно може бути бажання Бенкмана-Фріда допомогти іншим збитковим криптобіржам через просідання вартості криптовалюти. Подібні необдумані кроки цілком могли призвести до проблем вже в самій компанії, в тому числі до нестачі ліквідності. Після цих подій користувачі почали виводити гроші й з інших криптомайданчиків, серед яких і гіганти Binance, Coinbase, Gemini та Kraken. Цілком ймовірно, що нам слід очікувати ланцюжка нових кризових ситуацій і на інших біржах вслід за FTX, адже цей “шторм” може бути тільки початком.

 

What happened to the crypto exchange FTX?

Cryptocurrency exchange FTX, which occupied a flagship position in the market of crypto-trading, began bankruptcy proceedings. The company tried to get out of the crisis in different ways, even through the sale of assets to competitors from Binance. However, after fraud allegations and the disappearance of a huge amount of customers’ money, the path to salvation was closed. As a result, the cryptocurrency market collapsed and the director of FTX decided to resign. In this blog, let’s look into how this situation affected the cryptocurrency market and what consequences founder Sam Bankman-Fried faced.

FTX was the third largest cryptocurrency trading platform, and its user base crossed the one million milestone. The estimated value of the exchange was more than $30 billion. Obviously, investors, among which were quite large investment companies, trusted FTX and its founder Sam Bankman-Fried.

The first doubts in the company began on November 2 — CoinDesk journalists said that almost half of the cryptomillionaire’s fortune consists of tokens that were issued by his own exchange. This raised questions about the sustainability of the entire system, and the founder of Binance said that his company was going to sell a large package of FTT tokens. Even in this situation, the FTX founder continued to argue that this was all a rumor and that the situation was under complete control.

Binance was planning to buy competitor FTX, but after a number of checks changed its attitude and broke the preliminary agreements. Also, the news about possible wasting of investors’ funds on non-target directions contributed to the disruption of the deal. Obviously, Binance was not going to solve a number of problems instead of Bankman. The negative background created around FTX was the reason the cryptocurrency market began to rapidly lose money. Bitcoin “sank” in price to record levels over the past two years, and other cryptocurrencies lost value after it.

Що сталося з криптобіржею FTX?

Infographics: Bitcoin value from 1.11.22 to 16.11.22 according to CoinDesk

The Financial Times did its own research, which found that FTX had $900 million in liquidity with $9 billion in liabilities. Also, in addition to all the aforementioned problems, Reuters reported that at least $1 billion had been withdrawn from customer accounts. According to them, Sam Bankman-Fried moved $10 billion from the exchange in his other company, Alameda Research. At the same time, between $1 billion and $2 billion disappeared. Although the transfer of these funds is a well-known case, the missing billions caused another negative wave around FTX. Information about the fraud did not go unnoticed by law enforcement agencies — on November 10 it became known that the U.S. Department of Justice was interested in the situation.

The reasons for all these economic miscalculations and unconfirmed tokens may be Bankman-Fried’s desire to help other loss-making cryptocurrency exchanges through the cryptocurrency value drawdown. Such unconsidered steps could well lead to problems already in the company itself, including a lack of liquidity. After these events, users began withdrawing money from other cryptocurrency exchanges, including giants Binance, Coinbase, Gemini, and Kraken. In all likelihood, we should expect a chain of new crisis situations on other exchanges following FTX, because this “storm” may be just the beginning.