Залучення венчурного капіталу в fintech-компанії - тренд Європи, що розвивається

Залучення венчурного капіталу в fintech-компанії – тренд Європи, що розвивається

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла про ключові тенденції інвестування у сферу Fintech у Європі. 

Друге півріччя, як і передбачалося раніше, показує стабільне зростання інвестицій у фінтех-сферу. За даними дослідження KPMG Venture pulse Q3 2021 у третьому кварталі 2021 року галузь фінансових технологій продовжує бути перспективним напрямом інвестування на європейському континенті. Найбільші угоди щодо залучення капіталу свідчать про потребу активного розвитку та отримання прибутку для конкуренції з традиційними банківськими та страховими установами. Які перспективи має новий тренд для сфери фінтеху?

В останні роки, а особливо з початком пандемії, попит на цифрові та мобільні фінансові послуги зростає. Це добре помітно на ринках, що розвиваються, де фінтех допомагає економіці держав, що спонсорують цю галузь. Доступність цифрових фінансових платежів підвищує фінансування фінтех сектора. Саме тому можна простежити тенденцію, що у країнах з більш розвиненою економікою широко застосовуються цифрові платежі, а готівка відіграє панівну роль у менш успішних державах. Переваги різних електронних платежів здатні покращити економічне становище країн та прокласти шлях для нових інвестицій. Швидке цифрове кредитування, грошові перекази, покупки в онлайн магазинах, міжнародні платежі, страхування та інші інструменти фінансових технологій здатні забезпечити економічну свободу.

З погляду компаній-провайдерів, фінтех здатний забезпечити використання послуг і товарів дешевше і швидше. Банки зацікавлені у розширенні інвестицій у фінтех, оскільки ця сфера здатна усунути слабкі місця системи та з більшою точністю визначати одержувача та відправника платежу. Вкладення в область платіжних послуг відкриють нові можливості для бізнесу в e-commerce. Невеликі кредити та електронні позики допомагають розвивати мікробізнес, як офлайн, так і онлайн, що стимулюватиме економічне зростання внаслідок збільшення споживчих витрат.

Довгострокова перспектива розвитку галузі показує важливість інвестування у всі ключові сфери діяльності: від банків до телекомунікаційних корпорацій. Серед передових компаній, які отримали додаткове інвестування в 3 кварталі 2021, слід виділити британські Revolut — $800 млн, MarketFinance — $413 млн, Rapyd — $300 млн, швейцарські Quantus Holdings Strategies — $553 млн, TradePlus24 — $225 млн та німецьку Solarisbank — $224 млн.

Такі великі раунди вкладень показують зацікавленість європейських компаній у зростанні та масштабуванні. За цей же період вищезгаданий Solarisbank використав залучене фінансування для придбання фінтех компанії, що спеціалізується на платежах Contis. Цей випадок не поодинокий, можемо припустити, що в найближчому майбутньому ми побачимо у фінтех секторі підвищення активності в галузі злиття та поглинання. Не виключаю і варіанту масштабної консолідації.

Найімовірніше, найбільші інвестиції зосередяться у сфері платежів, а з урахуванням збільшення кількості електронних транзакцій та подальше зростання кіберзлочинності — рішення в галузі інтернет-безпеки також будуть актуальними для інвесторів.

 

Involving venture capital in fintech companies is a growing trend in Europe

The second half of the year, as previously expected, shows a steady growth of investments in the fintech sphere. According to research KPMG Venture pulse Q3 2021 in the third quarter of 2021 financial technology industry continues to be a promising area of investment on the European continent. The largest capital raising deals indicate the need for active development and profit generation to compete with traditional banking and insurance institutions. What prospects does the new trend bring for the fintech sector?

In recent years, and especially with the onset of the pandemic, the demand for digital and mobile financial services has been growing. This is visible in emerging markets, where fintech helps the economies of the states that sponsor this industry. The availability of digital financial payments increases funding for the fintech sector. This is why we can see a trend that digital payments are widely used in countries with more developed economies, while cash is prevalent in less successful states. The benefits of various electronic payments can improve the economic situation of countries and pave the way for new investments. Rapid digital lending, money transfers, online shopping, international payments, insurance, and many other financial technology tools can provide economic freedom.

From the providers’ point of view, fintech can provide a cheaper and faster implementation of services and products. Banks are interested in expanding investments in fintech since this sphere can eliminate system weaknesses and identify the recipient and sender of payment with greater accuracy. Investments in payment services will open up new business opportunities in e-commerce. Small credits and electronic loans help develop micro-businesses, both offline and online, which will stimulate economic growth by increasing consumer spending.

The long-term outlook for the industry shows the importance of investing in all key areas, from banks to telecom corporations.  Among the leading companies that received additional investment in Q3 2021 are the UK’s Revolut — $800 million, MarketFinance — $413 million, Rapid — $300 million, Switzerland’s Quantus Holdings Strategies — $553 million, TradePlus24 — $225 million, and Germany’s Solarisbank — $224 million.

Such large rounds of investment show that European companies are interested in growth and scaling. During the same period, the aforementioned Solarisbank used raised financing to acquire a fintech company specializing in payments, Contis. This is not an isolated case, and we can assume that shortly we will see increased activity in the fintech sector in the area of mergers and acquisitions. I do not rule out the option of large-scale consolidation.

Most likely, the biggest investments will focus on payments, and with the increasing number of electronic transactions and the further growth of cybercrime — the solution in the field of Internet security will also be relevant to investors.

Content Protection by DMCA.com