Могут ли инвестиции в $150 млрд превратить одну страну в глобальный бизнес хаб?

Чи можуть інвестиції у $150 млрд перетворити одну країну в глобальний бізнес хаб?

Співзасновник фінансової компанії «АЛЬТА КАПІТАЛ», інвестиційний експерт Вадим Гордієвський проаналізував досвід ОАЕ із залучення інвестицій та репозиціонування країни як глобального центру бізнесу та фінансів.

Коли ми уявляємо собі обіг паперів, грошей і цифр, це чомусь завжди пов’язано з Лондоном, Нью-Йорком чи Токіо. Фінансові центри світу, які диктують тренди всім іншим. Але географія має тенденцію змінюватися. Цього року Об’єднані Арабські Емірати планують поглибити свої торговельні зв’язки зі швидкозростаючими країнами Азії й Африки та залучити $150 мільярдів іноземних інвестицій до 2030 року. Таким способом вони хочуть репозиціонувати себе в якості глобального центру бізнесу та фінансів. Яку ж стратегію вони залучать, щоб досягти цієї мети?

Серед основних пунктів стратегії ОАЕ виділяють залучення прямих іноземних інвестицій, договори щодо співпраці зі швидкозростаючими країнами та залучення іноземних талантів. Для цього відбувається трансформація законодавчої бази. Так, наприклад, у 2020 році іноземці отримали дозвіл повністю володіти компаніями на території країни (раніше потрібно було залучати громадянина ОАЕ). Планується також значно полегшити отримання робочої візи та в принципі спростити візові обмеження, щоб залучити нові таланти.

Ця країна понад десять років була комерційною столицею Близького Сходу, а сьогодні вона стикається зі зростаючою регіональною конкуренцією з боку Саудівської Аравії. Тому ОАЕ почали економічне співробітництво з країнами, які демонструють потенціал зростання. У число потенційних партнерів входять Південна Корея, Індонезія, Кенія, Ефіопія й Туреччина, а також Великобританія, Індія та Ізраїль. Цей список країн підтверджує намір перейти до більш далеких ринків. ОАЕ намагалися нормалізувати міжнародні відносини протягом останніх років, що у них, між іншим, вийшло. Така зовнішня політика країни дуже далекоглядна, адже активне відкриття нових ринків несе нові можливості. Угоди будуть включати стратегічні інвестиції, державні закупівлі, торгівлю послугами та товарами, а також дослідження й розробки.

Ну й третій пункт — інвестиції. Поки пандемія хвилювала весь світ, ОАЕ тільки збільшили фінансові надходження з-за кордону. Варто відзначити, що в усьому іншому світі цей показник значно впав. Країні вдається множити капітал завдяки стабільному інвестиційному середовищу та надійній судовій системі. Зараз же вони поставили собі за мету — отримати $150 млрд інвестицій до 2030 року. Нагадаю, що прямі іноземні інвестиції мають величезне значення для всіх країн, особливо для країн, що розвиваються. Тему ПІІ я детально розкрив у попередніх блогах.

Україна своєю чергою повинна не тільки розробляти комплексні стратегії із залучення ПІІ, а й встановити жорсткий контроль над дотриманням прав та обов’язків інвесторів. ОАЕ інвестиційно приваблива країна, але й наша держава дуже перспективна. Правда до нас не вишиковується черга інвесторів: через корупцію, рейдерство бізнесу, штучного придушення конкуренції й т.д.

Схоже, настав момент, коли монархія Перської затоки відступила від зовнішніх конфліктів в Ємені та Лівії та подружилася з деякими старими ворогами. Після багаторічної агресивної зовнішньої політики приходить момент змін і розвитку. Приємно спостерігати за прогресивними проектами колись забутої країни Азії. Сподіваюся, Україну також чекають масштабні зміни.

 

Could an investment of $150 billion turn one country into a global business hub?

When we imagine the circulation of paper, money, and numbers, for some reason it is always associated with London, New York, or Tokyo. Financial centers of the world that dictate trends to everyone else. But geography tends to change. This year, the United Arab Emirates plans to deepen its trade ties with fast-growing countries in Asia and Africa and attract $150 billion in foreign investment by 2030. In this way, they want to reposition themselves as a global center for business and finance. What strategy are they using to achieve this goal?

Among the main points of the UAE’s strategy are attracting foreign direct investment, agreements on cooperation with fast-growing countries, and inviting foreign talent. For this, the transformation of the legal framework is taking place. So, for example, in 2020, foreigners received permission to fully own companies in the country (previously, it was necessary to involve a UAE citizen). It is also planned to make it much easier to obtain a work visa and, in principle, to simplify visa restrictions in order to attract new talent.

The country has been the commercial capital of the Middle East for over a decade, and today it faces growing regional competition from Saudi Arabia. Therefore, the UAE began economic cooperation with countries showing growth potential. Potential partners include South Korea, Indonesia, Kenya, Ethiopia, and Turkey, as well as the United Kingdom, India, and Israel. This list of countries confirms the intention to move to more distant markets. The UAE has tried to normalize international relations in recent years, which, by the way, they have succeeded. This foreign policy of the country is very far-sighted because the active opening of new markets brings new opportunities. The agreements will include strategic investments, government procurement, trade in services and goods, research and development.

And the third point is investments. While the pandemic was stirring up the whole world, the UAE only increased financial flows from abroad. It is worth noting that throughout the rest of the world, this indicator has dropped significantly. The country manages to multiply capital thanks to a stable investment environment and a robust judicial system. Now they have set a goal — to receive $150 billion in investments by 2030. Let me remind you that foreign direct investment is of the greatest importance for all countries, especially for developing ones. I have covered the topic of FDI in detail in previous blogs.

Ukraine, in turn, should not only develop comprehensive strategies to attract FDI but also establish strict control over the observance of the rights and obligations of investors. The UAE is an attractive country for investment, but our state is also very promising. True, there are no investors lining up for us: because of corruption, business raiding, artificial stifling of competition, etc.

It seems that the moment has come when the Gulf monarchy has retreated from external conflicts in Yemen and Libya and befriended some old enemies. After many years of aggressive foreign policy, the moment of change and development comes. It’s nice to watch the progressive projects of the once forgotten country of Asia. Hopefully, Ukraine will also face major changes.

Content Protection by DMCA.com