Чому світова економіка готується до рецесії наступного року?

Чому світова економіка готується до рецесії наступного року?

Глава наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова розповіла, чому сповільнення світової економіки відбувається більш стрімко, ніж прогнозувалося. Найбільш важливими факторами вважаються атака на Україну та проблеми Китаю через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

 

Міжнародний валютний фонд переглянув свої прогнози щодо економічного розвитку. В останньому звіті World Economic Outlook говориться, що на світ чекає рецесія та нестабільність фінансового ринку. Очікується, що цей прогноз буде актуальним для країн, на які припадає третина світового виробництва. Найближчим часом ми зможемо побачити чи зможе загальна економіка витримати нові виклики, адже від останньої рецесії минуло менш ніж два роки. У цьому блозі розглянемо які фактори вплинули на погіршення економічних прогнозів.

Десятиріччя зусиль у сфері скорочення бідності були перекреслені пандемією та вторгненням росії в Україну. Таким чином, зникнення бідності до 2030 року тепер вважається малодосяжним. Ще в липні МВФ передбачав зростання світової економіки у 2023 році на 2,9%, але, переглянувши свої розрахунки, зараз цей показник становить 2,7%. При цьому очікується, що світова інфляція досягне найвищих значень до кінця поточного року. Також слід зауважити, що Світовий банк покращив свої прогнози щодо помірного відновлення Української економіки наступного року з 2,1% до 3,3% після цьогорічного значного скорочення.

Чому світова економіка готується до рецесії наступного року?

Джерело інфографіки: Міжнародний валютний фонд

Найбільш серйозними можна вважати ризики пов’язані з новими спалахами COVID-19, збільшенням інтенсивності бойових дій в Європі, підвищенням інфляції, погіршенням боргової ситуації в банківському секторі, зростанням цін на продовольство, погіршення глобальної торгівлі. Передбачається, що зниження темпів розвитку США, Китаю та країн Європи негативно позначиться на решті світу, а особливо на країнах, що розвиваються.

Війна, яку росія розпочала проти України коштуватиме світовій економіці $2,8 трильйона. Але ця цифра може продовжувати зростати за умов холодної зими та проблем з енергетикою в країнах ЄС. До такого висновку прийшла Організація економічного співробітництва та розвитку. Це зумовлено підняттям цін на енергоносії, які зменшили витрати домогосподарств. Війна порушила ланцюжки постачання різних видів продукції, зокрема, харчових продуктів. Деякі країни, які значно залежали від постачання української продукції опинилися на межі продовольчої кризи.

Одним із головних завдань світової економічної системи є подолання загрозливих показників інфляції, адже від цього залежить стабільність центральних банків. Певні кроки щодо посилення кредитної політики приведуть до подальшого зменшення темпів зростання економіки. Минулого місяця інфляція в єврозоні сягнула понад 10% при планових показниках ЄЦБ у 2%. Разом з падінням ділової активності в листопаді це очікувано призведе до рецесії в найближчому майбутньому. Згідно з індексом економічних настроїв, сфери послуг, нерухомості та транспорту можуть зазнати найбільших втрат. 

Сповільнення світової економіки відбувається більш стрімко, ніж прогнозувалося. Найбільш важливими факторами вважається атака на Україну та проблеми Китаю через обмеження, пов’язані з коронавірусом. Звідси слідують проблеми з інфляцією, сировинним та енергетичним постачанням, а також пов’язані з цим питання у сфері кредитно-грошової політики. Країни з розвиненою економікою очікувано підвищують облікові ставки для протидії економічним наслідкам, та слід також звернути увагу на країни, що розвиваються, адже тут ефект від світової кризи буде значно помітнішим. 

 

Why is the world economy preparing for recession next year?

 

The International Monetary Fund has revised its forecasts for economic development. The latest World Economic Outlook report says that the world is in for a recession and financial market instability. This forecast is expected to be relevant for countries that represent one-third of global output. We will soon be able to see if the overall economy can withstand the new challenges, as it has been less than two years since the last recession. In this blog, let’s look at what factors have contributed to the worsening economic outlook.

Decades of poverty reduction efforts have been reversed by the pandemic and russian invasion of Ukraine. Thus, the disappearance of poverty by 2030 is now considered unlikely. Back in July, the IMF assumed global economic growth of 2.9 percent in 2023, but after reviewing its calculations, the figure is now 2.7 percent. Meanwhile, global inflation is expected to reach its highest levels by the end of this year. It should also be noted that the World Bank has improved its forecasts for a moderate recovery of the Ukrainian economy next year from 2.1% to 3.3% after a significant contraction this year.

Чому світова економіка готується до рецесії наступного року?

Source of infographics: International Monetary Fund

 

The most serious risks can be considered those associated with new COVID-19 outbreaks, an increase in the intensity of hostilities in Europe, higher inflation, a deteriorating debt situation in the banking sector, rising food prices, and worsening global trading. It is assumed that the decline in the development rates of the U.S., China and European countries will have a negative impact on the rest of the world, especially on developing countries.

The war russia started against Ukraine will cost the world economy $2.8 trillion. But this figure may continue to grow with a cold winter and energy problems in the EU countries. This is the conclusion reached by the Organization for Economic Cooperation and Development. This is due to rising energy prices, which have reduced household spending. The war disrupted the supply chains of various kinds of products, particularly of food. Some countries, which were significantly dependent on supplies of Ukrainian food products, have found themselves on the verge of a food crisis.

One of the main challenges for the global economic system is overcoming threatening inflation, because the stability of central banks depends on it. Some steps to tighten credit policy will lead to a further reduction in economic growth. Last month inflation in the eurozone was over 10% against the ECB’s target of 2%. Together with a fall in business activity in November, this is expected to lead to a recession in the near future. According to the economic sentiment indicator, the service, real estate and transport sectors could suffer the biggest losses.

The global economy is slowing more rapidly than predicted. The most important factors are considered to be the attack on Ukraine and China’s problems due to coronavirus-related restrictions. Hence, inflation, commodity, and energy supply difficulties and related monetary policy issues. Developed economies are expected to raise interest rates to counteract the economic effects, but attention should also be paid to developing countries, for here the effects of the global crisis will be much more noticeable.