Прогноз и тенденции: как прошло первое полугодие 2021-го в платежной сфере

Прогноз і тенденції: як пройшло перше півріччя 2021-го в платіжній сфері

У своїй колонці CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова аналізує звіт «World Payments Report 2020» та розповідає про ключові тенденції платіжної сфери у першій половині 2021 року.

Ми часто розглядаємо статистику та гіпотези доповідей різних організацій. У цьому блозі я не тільки розповім про прогнози, які були розроблені у звіті ‘World Payments Report 2020’ від Capgemini Research Institute, але й проведу паралель між сценаріями та тенденціями, які ми спостерігали в перші півроку 2021-го.

‘World Payments Report 2020’ описав зміни, досягнення, півоти платіжної сфери в складний covid-період. Горизонт платіжного ландшафту постійно розширюється в міру того, як нові гравці розвивають взаємодію з клієнтами, додають інноваційні рішення та нові бізнес-моделі. Модифікується динаміка ринку. Платіжні пропозиції змінюються від окремого продукту до того, щоб стати частиною безперервного досвіду клієнта, в якому платіж відкриває все нові й нові можливості. Як для роздрібних, так і для оптових покупців технології змінили процес оплати, щоб в кінцевому підсумку зробити її невидимою (invisible pay), оскільки це диктують очікування кінцевого користувача.

Згідно з доповіддю, в рамках системи платежів, що розвивається, у 2021 очікується отримання єдиного рішення з 4 складовими:

 • Pay є традиційним виміром, в якому традиційні методи використовуються для завершення транзакцій.
 • Fast Pay пропонує миттєву обробку платежів з використанням технологій з негайним підтвердженням і переводом на рахунок.
 • Easy Pay забезпечує безпеку транзакцій, засновану на поліпшеній ідентифікації та аутентифікації, щоб клієнтам було простіше здійснювати цифрові платежі.
 • Invisible Pay — це бажаний кінцевий стан, при якому платежі здійснюються в серверній частині без прямої участі клієнта для безперешкодної авторизації та безпроблемної взаємодії.

Відповідно до розвитку клієнтів постачальники послуг долають три трансформуючі етапи: «Abide — Дотримуватися», «Adopt — Прийняти» та «Adapt — Пристосуватися», щоб посилити взаємодію з клієнтами та добитися описаного вище єдиного рішення.

 1. Abide описує звичайних платіжних гравців, які пропонують традиційні методи з використанням готових інструментів.

Abide для українського користувача у 2021 році — це переводи в режимі реального часу, онлайн підтримка 24/7, зручний додаток, бонусні програми й т.д. Багато гравців на платіжному ринку України відповідають та дотримуються цих стандартів.

 1. Adopt — це етап зростання, коли фірми беруть на себе ініціативи в області технологій регулювання та підвищення ефективності, щоб відповідати параметрам, ставати гнучкими та відкривати двері для сторонніх партнерств, які надають нові ринкові можливості та сегменти клієнтів.

Наприклад, за 2020 рік сильно виросла кількість автоматичних платежів. Під час пандемії та віддаленої роботи багатьом довелося змінити звичні схеми транзакцій. У 2021 році цей тренд зберігається. Банки, стрімінгові сервіси та інші вже розуміють, що налаштувати автоматичний платіж на поповнення мобільного рахунку, переведення на іншу карту, оплату Netflix або ж благодійність — це must have для користувача та перевага для компанії.

 1. Adapt — це етап, на якому фірми з ентузіазмом охоплюють процеси та дії, щоб повністю відповідати потребам клієнтів/кінцевих користувачів. Адаптивні фірми повною мірою беруть участь в процесі оплати своїх «клієнтів» та пропонують ціннісні пропозиції крім платежів.

З кожним роком підключення та реєстрація користувачів у різних додатках займає все менше часу. У 2021 році лідерство на ринку за тими, хто розвиває цифрову ідентифікацію особистості, наприклад, через Систему BankID НБУ. А також рішення BNPL – Buy now, pay later – стало вагомою перевагою в очах користувачів. Швидке зростання онлайн-торгівлі призводить до появи нових платіжних моделей, таких як BNPL. Для платіжних систем сьогодні важливо приділяти увагу створенню технологічних екосистем, щоб реалізовувати систему розстрочки для всіх способів оплати.

Виступаючи в ролі опори, регулюючі органи в Україні також створюють динамічний ландшафт для досягнення успіху. Відповідно до того, як гравці вводять нововведення, учасники приходять на ринок, відбувається гармонізація та встановлення сучасних стандартів, оскільки регулюючі органи прагнуть підтримувати оптимальний баланс, а не боротися з інноваціями.

За результатами першого півріччя 2021 ми бачимо, що гравці на ринку надають високий пріоритет цифровій майстерності та відповідають очікуванням клієнтів. Інноватори та традиційні гравці покращують клієнтський досвід, підтримуючи та впроваджуючи нові продукти, виконуючи роботу за користувачів і надаючи широкий вибір платіжних рішень. Сьогоднішні тенденції відповідають уявленням ‘World Payments Report 2020’, та дуже тішать усіх учасників розгалуженої системи платежів. Побачимо, що принесе нам друге півріччя!

 

Forecast and trends: how passed the first half of 2021 in the payments sector

We discuss the statistics and hypotheses of reports from different organizations. In this blog, I will not only talk about the forecasts that were developed in the ‘World Payments Report 2020’ from Capgemini Research Institute, but also draw a parallel between scenarios and trends that we observed in the first half of 2021.

The ‘World Payments Report 2020’ described the changes, achievements, and pivots in the payment sector in a difficult covid period. The payment landscape is constantly expanding as new players develop customer interactions, innovative solutions and new business models. Market dynamics are being modified. Payment offerings are changing from a standalone product to being part of an ongoing customer experience in which payment opens up more and more opportunities. For both retail and wholesale buyers, technology has changed the payment process to ultimately make it invisible as the end user’s expectations dictate.

According to the report, within the framework of the developing payment system in 2021, it is expected to receive a single solution with 4 components:

 • Pay is a traditional way where traditional methods are used to complete transactions.
 • Fast Pay offers instant processing of payments using technologies with immediate confirmation and transfer to the account.
 • Easy Pay provides transaction security based on improved identification and authentication to make it easier for customers to make digital payments.
 • Invisible Pay is a desirable end-state where payments are made on the back-end without direct client involvement for seamless authorization and seamless interactions.

As customers evolve, service providers go through three transformative stages: “Abide”, “Adopt” and “Adapt” to enhance customer engagement and achieve the single solution described above.

 1. Abide describes conventional payment players who offer traditional payment methods using off-the-shelf instruments.

Abide for the Ukrainian user in 2021 means real-time transfers, 24/7 online support, a convenient application, bonus programs, etc. Many players on the Ukrainian payment market comply with and adhere to these standards.

 1. Adopt is a growth phase where firms take initiatives in regulatory and efficiency technologies to meet parameters, become flexible and open the door to third-party partnerships that provide new market opportunities and customer segments.

For example, in 2020, the number of automatic payments has grown dramatically. During the pandemic and remote work, many had to change their usual transaction patterns. This trend continues in 2021. Banks, streaming services and others already understand that setting up an automatic payment to replenish a mobile account, transfer to another card, pay for Netflix or charity is a must-have for the user and an advantage for the company.

 1. Adapt is the stage in which firms enthusiastically embrace processes and actions to fully meet the needs of customers/end users. Responsive firms are fully involved in the payment process for their “customers” and offer value propositions beyond payments.

Every year connecting and registering users in various applications takes less and less time. In 2021, market leadership will belong to those who develop digital identification of a person, for example, through the BankID System of the NBU. And also the BNPL solution – Buy now, pay later – has become a significant advantage in the eyes of users. The rapid growth of online commerce is giving rise to new payment models such as the BNPL. It is important for payment systems today to pay attention to the creation of technological ecosystems in order to implement an installment system for all payment methods.

As a reliance, regulators in Ukraine are also creating a dynamic landscape for success. As players innovate, new actors enter the market, harmonization and modern standards are set as regulators seek to maintain an optimal balance rather than stifling innovation.

In the first half of 2021, we see players in the market prioritizing digital excellence and meeting customer expectations. Innovators and traditional players are improving the customer experience by supporting and introducing new products, doing the work for users and providing a wide variety of payment solutions. Today’s trends are in line with the views of the ‘World Payments Report 2020’, and are very pleasing to all participants in the extensive payment system. Let’s see what the second half of the year will bring us!