Как Apple Pay Later собирается менять рынок потребительского кредитования

Як Apple Pay Later збирається міняти ринок споживчого кредитування

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла про запуск компанією Apple розстрочки для покупок Apple Pay та оцінила, чи можлива поява цієї послуги в Україні.

Apple працює над новою послугою, яка дозволяє споживачам оплачувати будь-які покупки Apple Pay в розстрочку. Компанія планує співпрацювати з Goldman Sachs Group – кредитором для запозичення коштів, необхідних для розстрочки. Головний фінансовий директор Goldman Стівен Шерр заявив, що “в роботі з Apple є багато можливостей”. Про які ж можливості він говорить?

Гра Apple з Apple Pay Later – це довгострокове впровадження Apple Pay та Apple Card, а також їх екосистем. Дана пропозиція – головний конкурент сервісу «купуй зараз, плати потім» компаній Affirm, Afterpay. Після публікації новини акції Affirm впали на 10%, Afterpay на 9,6%. Однак Apple не планує змагатися зі згаданими гравцями. Apple фокусується на ринку Google, PayPal та Square. Виникає питання, як же вони завоюють своїх клієнтів?

Проведемо паралель з Apple Pay. Я дійсно не помітила, як моментальна оплата телефоном стала звичкою. Щоразу біля  каси я інстинктивно беру свій телефон і роблю покупку через Apple Pay. Кілька секунд – і чути дзвін терміналу. Саме моментальність стала запорукою успіху Apple Pay, а потім і Google Pay. На платіжне рішення Apple припадає близько 5% світових транзакцій по картах, і до 2025 року планується обробка 1 з 10 таких платежів.

Думаю, що моментальність зіграє важливу роль і для Apple Pay Later. Більш того, Apple Pay може надати сильну мережу розповсюдження, яка полегшить підключення користувачів. Продукти Apple Card та Apple Pay знизять поріг для прийняття рішення BNPL, оскільки споживачі вже звикли до Apple в якості свого роду банківського гравця. Важливо, що Apple контролює величезні цифрові торгові майданчики – магазини власних товарів і глобальну електронну торгівлю через свої веб-сайти. Простіше кажучи: Apple продає багато дорогих продуктів, які були б хорошими кандидатами для покупки через сервіс Apple Pay Later.

Відповідаю на обґрунтований аргумент про те, що ми можемо підтягти до свого Wallet звичайну кредитну карту й за тим же принципом купувати продукт у розстрочку. Але процес використання цих рішень – BNPL та кредитної картки – значно відрізняється. Так, наприклад, через Apple Pay Later ви можете подати заявку онлайн та отримати схвалення практично миттєво. А ось для отримання кредитної картки потрібна перевірка кредитоспроможності. Тут уже варто враховувати власні потреби.

Згідно зі звітом Global Payment Report 2020 від Worldpay, протягом наступних трьох років світовий обсяг транзакцій за моделлю BNPL виросте мінімум на 54%. Україна до недавнього часу не входила в цю статистику через відсутність на фінансовому ринку прозорого способу оплати покупок частинами. Сьогодні в Україні користуються рішенням BNPL, яке надають місцеві ecommerce платформи. Ймовірно, сервіс від Apple спочатку буде доступний тільки в США. Але успіх Apple Pay Later здається мені цілком реальним, тому варто очікувати його й в Україні. Тим більше компанія вже зробила перший крок до співпраці з нашою країною – відкрила офіційний офіс.

 

How Apple Pay Later is going to change the consumer lending market

Apple is working on the new service that will allow consumers to pay for any Apple Pay purchases in installments. The company plans to partner with Goldman Sachs Group, a lender, to borrow funds needed for the installment plan. Goldman Chief Financial Officer Stephen Sherr said he believes there are “more opportunities to be had with Apple”. What opportunities does he talk about?

Apple’s game with Apple Pay Later is a long-term adoption of Apple Pay and Apple Card and their ecosystems. This proposition is the main competitor of the “buy now, pay later” service of Affirm and Afterpay companies. After the news was published, Affirm shares fell by 10%, Afterpay by 9.6%. However, Apple has no plans to compete with the aforementioned players. Apple focuses on Google, PayPal and Square. The question arises, how will they win their customers?

Let’s draw a parallel with Apple Pay. I really didn’t notice how instant phone payments became a habit. Every time at the checkout, I instinctively grab my phone and make a purchase with Apple Pay. A few seconds — and the terminal ringing is heard. It was the immediacy that was the key to the success of Apple Pay, and then Google Pay. Apple’s payment solution accounts for about 5% of global card transactions, with 1 in 10 of these payments planned to be processed by 2025.

I think that immediacy will play an important role for Apple Pay Later too. What’s more, Apple Pay can provide a strong distribution network that makes it easier for users to connect. Apple Card and Apple Pay products will lower the threshold for a BNPL service as consumers have become accustomed to Apple as a banking player of sorts. Last but not least, Apple controls huge digital marketplaces — in-house stores and global e-commerce through its websites. Simply put: Apple sells a lot of expensive products that would be good candidates to buy through Apple Pay Later.

I answer a reasonable argument that we can pull up a regular credit card into our Wallet and buy a product in installments using the same principle. But the process for using these solutions — BNPL and credit card — is vastly different. So, for example, through Apple Pay Later, you can apply online and get approved almost instantly. To get a credit card, however, a credit check is required. Here you should consider your own needs.

According to Worldpay’s Global Payment Report 2020, global BNPL transaction volume will grow by at least 54% over the next three years. Up until recently, Ukraine was not included in these statistics due to the lack of a transparent way to pay for purchases in parts on the financial market. Today in Ukraine we use the BNPL solution, which is provided by local ecommerce platforms. Apple’s service will likely be available only in the US at first. But the success of Apple Pay Later seems to me quite real, so we should expect it in Ukraine as well. Moreover, the company has already taken the first step towards cooperation with our country — it has opened an official office.

Content Protection by DMCA.com