Як війна вплинула на розвиток безготівкових платежів в Україні

Як війна вплинула на розвиток безготівкових платежів в Україні

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла, що повномасштабна війна хоч і сприяла зменшенню кількості безготівкових операцій та їхніх сум, проте українці стали більше довіряти безготівковим платежам в умовах бойових дій, оскільки вони надійніші за звичайні.

Платіжна карткова система безперервно продовжує працювати протягом усієї війни.  Таку стійкість можу пояснити об’єднанням всіх банків та платіжних систем задля утримання фінансового фронту.  Крім того, безготівкові платежі відбуваються швидко та без перебоїв як в Україні, так і за кордоном.

 І все-таки, незважаючи на таку витримку фінтех сектору, розвиток безготівкових платежів у нашій країні дещо змінився.  Тому днями НБУ підготував огляд цього сектору.  Можу виділити кілька ключових ідей.

 Перша зміна стосується кількості безготівкових операцій та їхньої суми.  Якщо у квітні цього року кількість розрахунків із використанням банківських карток становила 500 млн, то у довоєнний час таких операцій було на 15% більше.  Незважаючи на зменшення операцій, їх сума зросла на 2%.  Загалом ці зміни не суттєві порівняно зі збитками, які щодня приносить нам росія.

 Другий цікавий факт — це збільшення попиту серед українців на безготівкові операції із платіжними картками.  Так, у квітні 2022 року частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток у межах України склала 71%.  Тоді як у січні цей показник сягав 62%.  Тобто українці стали більше довіряти безготівковим платежам під час ведення бойових дій, оскільки вони надійніші за звичайні.

 Сильно постраждала від війни платіжна інфраструктура — термінали та банкомати.  За оцінкою регулятора, кількість активних платіжних терміналів порівняно з довоєнним рівнем зменшилася на третину, а кількість банкоматів — на 20%.  Така ситуація виникла через зупинену роботу інфраструктури на тимчасово окупованих територіях чи регіонах, де ведуться бойові дії.  Ми зі свого боку втратили близько 40% парку.

 Таким чином, війна вплинула на розвиток безготівкових платежів в Україні, зменшивши загальну кількість операцій.  Але глобальна тенденція показує, що українці все більше використовують і продовжуватимуть переходити на безготівкові способи оплати.  Фінансовий сектор готовий тримати оборону завдяки довірі своїх громадян.

How the war affected the development of non-cash payments in Ukraine

The payment card system continued working uninterruptedly throughout the war. This resilience can be explained by the unification of all banks and payment systems to hold the financial front. In addition, non-cash payments pass quickly and without interruptions in Ukraine and abroad.

And yet, despite the fintech sector’s endurance, our country’s development of cashless payments has changed somewhat. That’s why the NBU prepared a review of this sector the other day. I can highlight a few key ideas from it.

The first change concerns the number of non-cash transactions and their amount. If in April this year the number of settlements using bank cards was 500 million, in the pre-war time, there were 15% more such transactions. Despite the decrease in transactions, their amount increased by 2%. In general, these changes are insignificant compared to the damage that every day brings us Russia.

The second interesting fact is the increase in cashless transactions with payment card demand among Ukrainians. So, in April 2022, the share of non-cash transactions with payment cards within Ukraine was 71%. While in January, this figure reached 62%. It means that Ukrainians began to trust non-cash payments more during combat operations, as they are more reliable than usual.

The payment infrastructure – terminals and ATMs suffered greatly from the war. According to the regulator’s assessment, the number of active payment terminals in comparison with the pre-war level decreased by one-third and the number of ATMs – by 20%. This situation arose due to the suspended operation of infrastructure in the temporarily occupied territories or regions where military operations are taking place. For our part, we lost about 40% of the fleet.

Thus, the war affected the development of cashless payments in Ukraine, reducing the total number of operations. But the global trend shows that Ukrainians are increasingly using and will continue switching to cashless payment methods. The financial sector is ready to hold its ground thanks to the trust of its citizens.