Чат-боти як частина концепції безшовних платежів

Чат-боти як частина концепції безшовних платежів

CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Шевцова розповіла, як чат-боти допомагають покращити користувацький досвід роботи з банківськими системами.

Грошові потоки в сегменті онлайн-продажів збільшуються рік у рік — у 2021 році прогнозована цифра досягне майже $4,9 трлн. Безшовні фінпослуги допомагають банкам конкурувати за клієнтів у реаліях інтернет-ринку, оскільки дозволяють здійснити оплату в один клік. Опція простих платежів стає такою самою основою бізнесу, як і відмінний сервіс або якість товарів. У новому блозі розберемося, як чат-боти допомагають покращити користувацький досвід роботи з банківськими системами.

Суть безшовних (seamless) платежів у проведенні миттєвих оплат без введення карткових даних користувача. Такий спосіб значно прискорює продажі та технічно дозволяє передавати не інформацію про власника картки, а динамічний код. Сучасні покупці не готові щоразу вводити карткові дані, тому рішення Google Pay та Apple Pay поліпшує досвід користувача і підвищує конверсію платежів. З погляду клієнта банку це виглядає як “вибір товару”, натискання кнопки “оплата” — гроші списуються з рахунку.

З розвитком IT-технологій чат-боти стали вирішенням багатьох завдань фінтех сфери та банків зокрема. До їхніх основних заслуг варто віднести зниження кількості користувачів у фізичних чергах та можливість безпечно здійснювати операції з платежів та переказів незалежно від місця їх проведення. Найпростіший приклад: чат-бот здатний підбирати потрібну клієнту інформацію або порадити сконтактувати з працівником банку для уточнення проблеми.

Автоматичні цілодобові відповіді на запитання клієнтів — значна перевага банків, адже можливість завжди залишатися на зв’язку означає бути корисними. З кожним днем ​​надання технічних та інших підказок роботами стає дедалі актуальнішим. Питання банкінгу часто вирішуються за допомогою стандартних шаблонів, а це може відбуватися без участі людини та набагато швидше. До того ж чат-бот може обробити кілька тисяч заявок від користувачів одночасно. Наприклад, у питаннях безпеки, управління рахунками, контролю транзакцій.

Сфера застосування чат-ботів у фінтеху для розв’язання клієнтських проблем є досить широкою. Вже зараз використовуються чат-боти на базі ШІ, здатні не лише надавати інформацію, але також аналізувати та передбачати поведінку користувачів для надання подальших підказок. Наприклад, допомога користувачам у фінансовому плануванні. Функціонал чат-ботів навіть дозволяє здійснювати різні банківські операції без участі людини – від регулярних платежів до випуску віртуальних карток.

Керування фінансами також входить до списку корисних властивостей чат-ботів. Клієнти здатні швидко дізнатися про баланс рахунку або історію транзакцій, спостерігати за своїми витратами, завжди мати під рукою інформацію про свій бюджет і контролювати його. Крім цього розмовні роботи можуть дати підказку щодо інвестицій, допомогти зібрати портфоліо і дати рекомендації з управління.

Найбільша блокчейн-екосистема Binance надає клієнтам розв’язання проблем в онлайн-чаті з ботом на основі ШІ-технологій. Робот пропонує варіанти рішень з вже прописаних раніше або ж чекає питання у вікні чату. Для детальної консультації користувачів просять докладно описувати проблему та прикладати знімки екрану. Британський Revolut пропонує клієнтам допомогу чат-бота у своєму додатку Revolut Business за аналогією. Чат-бот може порадити вибрати рішення з готових підказок, показати необхідний розділ з бази знань або зв’язатися з оператором для альтернативного розв’язання проблеми.

Майбутнє фінансових технологій залежить від швидкості, якості та доступності послуг. Ці умови легко виконуються чат-ботами, розвиток яких швидко прискорюється завдяки впровадженню ШІ-технологій. Впровадження чат-ботів на різних, зручних для користувачів, платформах дозволяє банкам завжди бути на зв’язку та надавати послуги цілодобово. Своєю чергою дані, зібрані чат-ботами, надають можливість компаніям мати найкраще уявлення про інтереси клієнтів. Такий підхід — це виклик для всіх учасників ринку: бути клієнтоорієнтованим та займати перші позиції щодо залучення нових клієнтів.

 

Chatbots as part of seamless payments concept

Cash flows in the online sales segment are increasing year over year, in 2021 the projected figure will reach almost $4.9 trillion. Seamless financial services help banks compete for customers in the realities of the online marketplace by enabling one-click payments. The option of easy payments is becoming as basic to business as great service or quality merchandise. In this new blog, let’s look at how chatbots help improve the customer experience with banking systems.

The essence of seamless payments is to make instant payments without entering the user’s card data. This method significantly speeds up sales and makes it technically possible to transmit a dynamic code rather than cardholder information. Today’s shoppers are not willing to enter card data every time, so Google Pay and Apple Pay solutions improve the user experience and increase payment conversion. From the bank customer’s perspective, it looks like “selecting an item”, pressing the “pay” button, and the money is debited from the account.

With the development of IT technologies, chatbots have become the solution to many problems of the fintech sphere and banks in particular. Their main merits include reducing the number of users in physical queues and enabling secure payment and transfer transactions regardless of their location. The simplest example: a chatbot can pick up the information a customer needs or contact a bank employee to clarify an issue.

Automatic round-the-clock answers to customer questions are a significant advantage for the banks that use them because the ability to always stay in touch means being useful. Providing technical and other prompts by robots is becoming more and more relevant every day. Banking questions are often solved using standard templates, which means it can happen without human involvement and much faster. In addition, the chatbot is capable of handling several thousand requests from users at the same time. For example, in matters of security, account management, and transaction control.

The scope of application of chatbots in fintech for solving customer problems is quite wide. AI-based chatbots that can not only provide information but also analyze and predict user behavior to provide further hints are already being used. For example, helping users with financial planning. The functionality of chatbots even makes it possible to perform various banking transactions without human involvement, from regular payments to the issuance of virtual cards.

Financial management is also on the list of useful features of chatbots. Clients can quickly find out their account balance or transaction history, monitor their spending, and always have their budget information at their fingertips and control it. In addition, chatbots can provide investment tips, help assemble portfolios, and provide management advice.

Binance, the largest blockchain ecosystem, provides customers with solutions to issues in an online chat with an AI-powered bot. The robot offers solutions from those already prescribed earlier or waits for a question in the chat window. For a detailed consultation, users are asked to describe the issue in detail and attach screenshots. UK-based Revolut offers chatbot help in its Revolut Business app similarly. The chatbot can advise on choosing a solution from ready-made hints, show the necessary section from the knowledge base, or contact an operator for an alternative solution to the problem.

The future of financial technology depends on the speed, quality, and availability of services. These conditions are easily met by chatbots, the development of which is rapidly accelerating due to the introduction of AI technologies. The implementation of chatbots on different, user-friendly platforms allows banks to be always in touch and provide services around the clock. In turn, the data collected by chatbots provides the opportunity for companies to have a better understanding of customer interests. This approach is a challenge for all market players: to be customer-centric and take the lead in attracting new customers.